Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV)

“Onze veiligheidsregio heeft als doel om op een uniform georganiseerde wijze inhoud te geven aan de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de verschillende hulpverleningsorganisaties in de regio. Ter verwezenlijking van dit doel heeft de regio de taak het behartigen van de belangen op het terrein van onder andere brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, de samenwerking bij de gemeentelijke rampenbestrijding (gemeentelijke bevolkingszorg), multidisciplinaire crisisbeheersing en het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer.

De bestuurlijke structuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt met duidelijke taken en bevoegdheden neergezet. Doordat de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie onder één regionaal bestuur vallen, is het aansturen van de hulpverleningsdiensten en een gecoördineerde aanpak gemakkelijker en slagvaardiger.”

Dat is de organisatie op papier. Maar hoe werkt het in de praktijk, dus hoe is uw veiligheid geregeld?

Aanrijtijden zijn erg belangrijk. Deze is in onze regio onvoldoende gebleken. De VRGV heeft bedacht om een snel inzetbaar voertuig in te zetten: de TS-2 (beter bekend als de plantenspuit) voor de eerste hulp, maar die heeft maar twee man aan boord (soms 4 man) en die moet wachten tot de tweede TAS (Tank Auto Spuit). Voor het ministerie van Justitie & Veiligheid is het moment dat de slagkracht van de brandweer op peil is (6 man en een TAS) bepalend voor de aanrijtijd. Hoe kun je dan de burgers beter te beschermen tegen risico’s? Want dat is de stelling van onze VRGV.

Ook stellen ze dat ze betere hulpverlening en nazorg kunnen bieden bij rampen en crises dan ze voor de samenvoeging konden. Vreemd, want als er vroeger meer materiaal en mensen nodig waren kwamen die van de omliggende gemeenten of van het leger. Is het nu goedkoper, efficiënter en beter dan vroeger? Nee, want de vrijwilligers lijken de sluitpost van de begroting. Voorbeeld: het korps Hilversum zijn de vrijwilligers door de VRGV vervangen door beroepskrachten. Die zijn net zo goed opgeleid maar kosten alleen tenminste tien keer zo veel. Niets beters dus.

GGD (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) is een erg belangrijke organisatie. De belangrijkste taak als landelijke vereniging bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden – de directeuren publieke gezondheid en de regionale GGD’en en GHOR bureaus – richting politiek, (lokale) overheden, samenwerkingspartners, media en publiek. Dit onderdeel kent een opvallend kleine aansturende organisatie.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.

Deze regionale versterking van bestuurlijke en operationele slagkracht zou voor onze regio in het geval van de brandweer zorgen voor een grotere preventieve veiligheid (voorkomen), repressie (redden en blussen) van brand en grote calamiteiten. Maar de brandweer wordt bij het begin betrokken bij het ontwikkelen van een ruimtelijk beleid. (Proactief) Bij het uittekenen en aanleggen van straten, wijken, pleinen en andere geeft de brandweer advies.

Deze tak van de VRGV kost ons een vermogen. Gemiddels € 63,- per inwoner!  De kosten worden sterk gedomineerd (80%) door de brandweer. Wij zitten in de top zeven qua kosten. En die begrotingen bevatten een ‘cijferbrei’ van de kosten. Daarboven blijkt uit onderzoek dat de gemeenten naast hun bijdrage aan de veiligheidsregio nog substantiële kosten voor brandweer en rampenbestrijding hebben die op hun individuele begroting drukken.

Lokaal belang

Met name het lokaal belang is groot als de brandweer vrijwillig is en vlakbij de kazerne wonen of het werk direct kunnen verlaten als er een alarm binnenkomt. De bemanning is ter plekke bekend en is er op dit moment ruim binnen de vereiste tijd aanwezig. Maar het is niet alleen de actie. Nog vers in het geheugen ligt de Santa Run, waar de vrijwilligers een obstakel hadden gemaakt en waar ook een stempelpost was ingericht. Rond de zomer zijn deze vrijwilliges actief tijdens de volksspelen, op de zondag voorafgaand aan de kermisweek. Er wordt heel veel vrijetijd gestoken in de wekelijkse oefeningen en noodzakelijke opleidingen. Groot ontzag hebben wij voor deze mensen die dag en nacht voor onze veiligheid waken.