Betaalinformatie lidmaatschap
Betaalinformatie

Ondergetekende verleent tot wederopzegging een machtiging aan Democratisch Alternatief Blaricum om ten laste van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie lidmaatschap Democratisch Alternatief Blaricum. Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de regeling inzake automatische incasso van bankrekeningen.

Intrekking van de incassomachtiging kan schriftelijk via de secretaris:

Democratisch Alternatief Blaricum
Waterhoen 22
1261 RV Blaricum