Ons huis aan huis blad Laarder Courant de BEL pakt het mede de door ons ingediende voorstel (motie) over de wens om de provinciegrens te verleggen, zodat Blaricum en Laren binnen de grenzen van de provincie Utrecht gaan vallen.

Voor alle duidelijkheid onderstaand de overwegingen.

Wijziging provinciegren

DAB heeft op 25 september 2018 samen met Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en het CDA een motie ingediend om tot wijziging van de provinciegrens te komen. Doel is het voorkomen dat de BEL-combinatie wordt ontbonden (kost niet alleen goud geld, maar het is ook nog eens kapitaalvernietiging) en Blaricum en Laren worden samengevoegd met Huizen.

Onderstaan de overwegingen van de aangenomen motie van de vier partijen

  • Dat de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren meer dan tien jaar geleden de afzonderlijke ambtelijke organisaties hebben samengevoegd tot één geïntegreerd gemeenschappelijke organisatie: de BEL-combinatie;
  • dat deze organisatie bij een eventuele herindeling met de gemeente Huizen en zonder Eemnes zal worden ontbonden;
  • dat dit reeds nu nadelige gevolgen heeft voor de door de drie gemeenten in gang gezette versterking van de organisatie;
  • dat de provincie Noord-Holland voornemens is Huizen, Blaricum en Laren samen te voegen tot één nieuwe gemeente en Eemnes daarvan geen deel zal uitmaken;
  • dat de drie samen te voegen gemeenten alle drie hebben aangegeven tegen dit provinciale herindelingsplan te zijn en hiertegen in verzet zijn gekomen;
  • dat het voornemen van de provincie Noord-Holland slechts berust op de veronderstelling dat hierdoor het bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek versterkt zal worden, maar niet om reden van onvoldoende bestuurskracht van de drie gemeenten, noch hun financiële positie, noch op een onvoldoende dienstverlening.

Voorts overwegende:

  1. Dat de grens tussen de provincies Utrecht en Noord-Holland ooit in een ver verleden gelegd is tussen Eemnes enerzijds en Laren en Blaricum anderzijds;
  2. dat voor een verdere versterking van de gezamenlijke ambtelijke organisatie en de versterking van de bestuurlijke samenwerking tussen de drie BEL-gemeenten deze provinciegrens een handicap vormt;
  3. dat bestaande gemeenschappelijke regelingen in beginsel niet door een wijziging van de provinciegrens zullen worden aangetast.

En spreekt als haar mening uit:

dat de provinciegrens zodanig dient te worden gewijzigd dat de gemeenten Blaricum en Laren deel gaan uitmaken van de provincie Utrecht.

En verzoekt het college van B&W:

er bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op aan te dringen en formeel te verzoeken de provinciegrens te wijzigen.