VERKIEZINGSPROGRAMMATransparante politiek
DAB  wil een bestuurscultuur waarin gemeente en inwoners zoveel mogelijk met elkaar kunnen samenwerken. Een vorm van directe democratie waarin openheid het uitgangspunt is. Inwoners betrekken bij ingrijpende plannen en het oplossen van maatschappelijke knelpunten moet de normaalste zaak van de wereld worden.

Samenwerking
DAB  vindt dat de inspraakmogelijkheid voor de inwoners te kort schiet. Inwoners mogen tijdens de zogeheten Rondetafelgesprekken (RTG) in 5 minuten hun suggesties of bezwaren kenbaar maken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan. Regelmatig komt het voor dat insprekers na 5 minuten worden verzocht om af te ronden zonder dat zij hun mening of voorstel behoorlijk hebben kunnen toelichten.

Communicatie
DAB  vindt dat de gemeente zich veel meer moet gaan openstellen voor ideeën en voorstellen van haar inwoners. Zij weten het beste wat er in hun buurt leeft en nodig is.
DAB  heeft daarom de gemeenteraad het plan voorgelegd: “Right to Challenge”, zodat inwoners taken van de gemeente kunnen overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.

DAB  vindt dat de gemeente haar inwoners veel actiever moet informeren en zal daarom inloopavonden gaan organiseren waar toelichting zal worden gegeven op actuele zaken binnen het gemeentebestuur.

Positief en oplossingsgericht
DAB  is een positieve partij die denkt in mogelijkheden. Wij staan op het standpunt: “er gaan veel dingen goed maar het kan altijd beter”. Leer van de fouten uit het verleden en kijk positief naar de toekomst. Angst is in iedere situatie een slechte raadgever dus leer elkaar kennen en sta open voor het gesprek.

Verantwoordelijkheid nemen en afleggen
DAB  vindt dat de gemeenteraad in dienst moet staan van de inwoners en streeft zoveel mogelijk samenwerking na. Zeker met de omliggende gemeenten.

DAB  vindt dat je inwoners ruim op tijd moet informeren en betrekken bij belangrijke beslissingen. Daarom willen wij het mogelijk maken, bij grote politieke besluiten, een adviserend onderzoek onder inwoners in te stellen.

DAB  is kritisch als het op verhoging van de OZB aankomt. Wij vinden dat er niet voldoende wordt gelet op de hoge kosten bij het inhuren van externe adviseurs, onderzoeksbureaus, consultants en juristen. Wanneer we het niveau van onze eigen ambtenaren verhogen en de samenwerking met omliggende gemeenten optimaliseren, denken wij een behoorlijke som geld te kunnen besparen.

Veiligheid
DAB  vindt dat Blaricum zijn brandweerkazerne op volle sterkte moet behouden, dus met twee brandweerwagens en bijbehorend materieel. Voor een dorp met zoveel rietgedekte woningen is dit van levensbelang!

DAB  signaleert steeds meer onvrede wat betreft de verkeersveiligheid in combinatie met onzichtbare Boa’s. Wij staan voor meer zichtbare en actieve handhaving van gedragsregels in openbare gebieden.

DAB  stelt vast dat het verkeer in Blaricum flink is toegenomen en verwacht o.a. gevaarlijke situaties wanneer de HOV straks op meerdere plaatsen het verkeer vanuit de Blaricummermeent moet kruisen. Wij willen dan ook extra veiligheidsmaatregelen voor voetgangers en fietsers met het accent op kinderen.

DAB  hoort regelmatig van oudere en minder valide inwoners dat de bestrating op veel plekken in slechte conditie verkeert. De gemeente heeft veel aandacht voor veilige fietspaden maar wij vinden dat er ook goed gekeken moet worden naar wandelpaden, trottoir en veilige oversteekplaatsen.

DAB  is van mening dat bij sluiting van het Tergooi ziekenhuis Blaricum een goede zorgvoorziening als alternatief geboden moet worden, zodat de gezondheidszorg voor de inwoners niet in gevaar komt.

Zelfstandigheid
DAB  zal zich verzetten tegen een, vanuit de provincie, gedwongen fusie tussen de gemeenten, Blaricum, Laren en Huizen. Wij zijn vóór samenwerking met onze buurgemeenten maar denken, wanneer wij opgaan in één grote Gooische gemeente, het contact met onze inwoners te verliezen. Bovendien is deze opgelegde fusie in strijd met de rechten van de mens. Wij willen de zaak dan ook voorleggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Zorg voor elkaar
DAB  vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en heeft daarom de gemeenteraad een plan voorgelegd om dit financieel mogelijk te maken.

DAB  constateert dat sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg en ondersteuning van hun inwoners en niet het Rijk, het aanvragen van indicaties erg ingewikkeld is. De sociale wijkteams willen hierbij graag helpen maar door bezuinigingen vanuit de gemeenten zijn hiervoor onvoldoende manuren  beschikbaar. Wij willen dan ook extra budget voor de sociale wijkteams.

DAB  is nieuwsgierig wat er onder jongeren leeft. Waar heeft de jeugd behoefte aan? Om hier achter te komen willen wij diverse – op jongere geënte – bijeenkomsten organiseren om ze kennis te laten maken met de politiek en daarmee een stem te geven.

DAB  streeft een toegankelijke gemeente Blaricum voor iedere inwoner na.

Schoon en groen Blaricum
DAB  maakt zich hard om onze groene open ruimtes te beschermen. Wij zijn dan ook tegen de bomenkap die grote carpool- en parkeerstroken mogelijk moet maken i.v.m. het HOV verkeer over het Meenttracé.

DAB  wil strijden tegen de toename van geluidshinder en het fijnstof vanaf de A27. Wij vinden dit een ernstige bedreiging van ons leefklimaat en willen dan ook beter geconstrueerde geluidsschermen. Deze moeten worden voorzien van beplanting die fijnstof opneemt.

DAB  vindt de kwaliteit van het groenonderhoud onder de maat. Bij het snoeien en maaien wordt nogal eens onnodige schade toegebracht en het afval met de Franse slag opgeruimd. Wij zijn dan ook van mening dat de selectiecriteria bij het inhuren van gespecialiseerde hoveniersbedrijven als ook het gemeentelijk toezicht moeten verbeteren.

Bescherming cultureel erfgoed en nieuwe ontwikkelingen
DAB  vindt Blaricum een prachtig dorp, enerzijds grenzend aan water, anderzijds omgeven door de natuur. De 4 wijken: Blaricum-dorp, Blaricum Bijvanck, de Blaricummermeent en Crailo zijn rijk aan bomen, fraaie parken en open ruimtes. De boerderijen en prachtige villa’s herinneren ons aan het rijke en agrarische verleden van dit dorp. Wij vinden dan ook dat dit beschermd moet worden.

DAB  is trots op de evenementen die door vele vrijwilligers worden georganiseerd. De Sinterklaasintocht, de kermis, de Dag van het Werkpaard, de volksspelen en Koningsdag geven de betrokkenheid van de inwoners met hun dorp prachtig weer. Wij vinden dan ook dat dit maatschappelijk vrijwilligerswerk facilitaire en financiële steun verdient.

DAB  heeft oog voor de toekomst en juicht ieder initiatief toe om van het Stichtse Strand een ontmoetingsplek voor de lokale bevolking te maken en daarom zeggen wij volmondig ‘ja’ tegen de bestemmingsplan procedure om Blaricum aan Zee mogelijk te maken. Hierbij dient er respect te zijn voor het achterliggende natuurgebied en moet er veel actiever naar de mening van de inwoners gevraagd worden. Aangezien het nog jaren kan duren voordat dit alles gerealiseerd is vinden wij dat de gemeente tot die tijd, als beheerder, dit stuk recreatiegebied veel beter moet onderhouden.

Laat ons weten wat uw ideeën zijn zodat we samen kunnen zoeken naar mogelijkheden!

Veilige omgeving voor kinderen

De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers. Blaricum maakt deel uit van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, waarin zeven Gooise gemeenten samenwerken. De politie die hiervan ook deel uitmaakt, heeft zich in de beleving van onze inwoners nog verder teruggetrokken uit het straatbeeld en dat geeft gevoelens van onveiligheid en onzekerheid. Die situatie komt iedereen bekend voor en vindt zijn oorzaak in het beleid van hogere overheden. BOA’s met beperkte bevoegdheid, maar deze ambtenaren blijken in de praktijk onvoldoende te kunnen optreden. BOA’s worden hoogstzelden gesignaleerd, is de algemene indruk.

Diverse handhavingstaken echter zijn overgeheveld naar enkele z.g. Ook een kwestie van geld natuurlijk, maar geen reden om het daarbij te laten. DAB houdt de vinger aan de pols bij de bewoners en zal er in de raad voor pleiten dit onderwerp tot vast punt van de agenda te maken. Het verkeer in de oude dorpskern evenals rond de Bijvanck en de Blaricummermeent is flink toegenomen. Dat vereist extra veiligheidsmaatregelen voor voetgangers en fietsers, met een accent op kinderen. Met de toelating van HOV via het Meenttracé is het zonneklaar dat de bussen op meerdere plaatsen het langzame verkeer vanuit de Meent moeten kruisen, met alle gevaren van dien. DAB wil meer effectieve constructies die dwingen tot lage snelheid op kruisingen met voetgangers en fietsers. Ook kan van DAB sterke oppositie worden verwacht tegen de gestaag toenemende geluidshinder en het fijnstof vanaf de A27, op termijn ook vanaf de Stichtseweg. Erg ongezond en een regelrechte bedreiging voor het leefklimaat. De voorspelde geluidsreductie met het onlangs opgerichte scherm langs de A27 is nauwelijks merkbaar. Ook dat is reden tot zorg voor de inwoners rondom.

HEB JE EEN IDEE?
@MOTIE

Betere verbindingen en bereikbaarheid

DAB pleit ervoor om naast het HOV ook buslijnen als 100 en 101 intact te houden, omdat deze onverminderd in een grote behoefte voorzien. Verder moet de verbinding tussen de dorpsdelen nu eindelijk met voortvarendheid worden aangepakt. De Blaricummerweg, die niet zomaar ‘landingsbaan in niemandsland’ wordt genoemd, is dringend aan reconstructie toe.

Dit is de navelstreng die de woonkernen op representatieve wijze moet gaan samenbrengen, waardoor werkelijke cohesie ontstaat tussen de oorspronkelijke oude dorpskern, Bijvanck en Blaricummermeent. Een uitnodigende weg dus, omzoomd door bloeiende struiken en bomenrijen, veilig toegankelijk voor voetgangers, fietsers en auto’s. Willen we duidelijk waarneembaar maken dat er sprake is van één fysiek Blaricum, dan is dit een prioriteit. Een praktisch stelsel van wegen en paden die van kern naar kern voert, draagt bij aan de gewenste saamhorigheid. DAB stelt voor om inwoners mee te laten denken over de invulling hiervan.

HEB JE EEN IDEE?
@MOTIE

Leefbaar, schoon & groen

Zwerfafval in de natuur, op straat en in bermen en parken staat in de top 10 van ergernissen bij inwoners van Blaricum. De gemeente kan dit hardnekkige probleem onmogelijk alleen oplossen. Ook al lijkt het vechten tegen de bierkaai, er moet iets gebeuren. Niet met woorden maar met daden. DAB neemt het initiatief om in samenspraak met de bewoners prikteams te formeren. Vrijwilligers die willen meehelpen een deel van hun directe omgeving regelmatig te scannen op zwerfvuil en dat vervolgens te verwijderen. Dit lijkt voor velen misschien een utopie, maar DAB gelooft erin dat er voldoende medestanders te vinden zijn die beseffen dat het goede voorbeeld de beste manier is om mensen positief te beïnvloeden.

Blaricum is gelukkig nog rijk aan bomen, fraai groene parken en open ruimtes, die voor een belangrijk deel bepalend zijn voor het woon- en leefklimaat in onze gemeente. De selectiecriteria bij het inhuren van gespecialiseerde hoveniersbedrijven evenals het gemeentelijk toezicht op de kwaliteit van het groenonderhoud, zijn naar het oordeel van DAB voor verbetering vatbaar. Bij de snoei- en maaironden wordt nogal eens onnodige schade toegebracht, terwijl snoeiafval met de Franse slag wordt opgeruimd. DAB maakt zich er ook hard voor de ons nog resterende groene open ruimtes te beschermen tegen bebouwing of onverhoeds annexeren voor grote onnodige carpool- en parkeerstroken.

HEB JE EEN IDEE?
@MOTIE

Duidelijk en eerlijke communicatie

Een bestuurscultuur waarin gemeenteraad en inwoners zoveel mogelijk met elkaar kunnen samenwerken in hoor- en wederhoor, is de missie van DAB. Een vorm van directe democratie dus waarin volledige eerlijkheid en transparantie in de gemeentepolitiek het basisuitgangspunt is. De gemeenteraad moet zich richten tot de inwoners. Periodiek dient openbaar rekening en verantwoording te worden afgelegd. Zo kan van de samenleving meer betrokkenheid worden verwacht bij het functioneren van de gemeenteraad. Burgers betrekken bij ingrijpende plannen en het oplossen van maatschappelijke knelpunten moet de normaalste zaak van de wereld worden. De inzet van een correctief referendum moet daarbij niet worden geschuwd.

DAB gaat de procedure ten aanzien van Rondetafelgesprekken (RTG), waarbij inwoners en organisaties kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, ter discussie stellen. Te vaak komt het voor dat insprekers, ongeacht hun ervaring of de zwaarte van het onderwerp, na vijf minuten worden afgeserveerd zonder dat zij hun mening of voorstel behoorlijk hebben kunnen toelichten. Er is geen sprake van wezenlijke gedachtewisseling en er is geen terugkoppeling naar de inspreker, waardoor deze het gevoel krijgt niet serieus te worden genomen. De voorzitter van een RTG moet onafhankelijk zijn om de schijn van belangenverstrengeling uit te sluiten.

HEB JE EEN IDEE?
@MOTIE